کاربرد میل مهار در نرم افزار پلکسیس سه بعدی

دراین مقاله نحوه مدل سازی میل مهار و کاربرد آن در نرم افزار پلکسیس سه بعدی مورد بررسی قرار گرفته است . همچنین تست های میدانی در یک پروژه مهار گود با انکر در شهر برلین ارائه و محاسبات انجام شده در مدل ۲ بعدی با مدل ۳ بعدی مقایسه شده است

ادامه مطلب

تحلیل و بررسی میل مهارهای پیچی

این پست که پایان نامه و تز دکتری است که درسال ۲۰۱۶ به چاپ رسیده است تکنولوژی جدید نیلیگ با پیچ را در مهار گود بررسی نموده و نحوه اجرا و نتایج تست های میدانی و آزمایشگاهی این روش را با روش های نیلینگ معمولی مورد مقایسه قرار داده است

ادامه مطلب

The Role of Artificial Intelligence in Diagnostic Radiology: A Survey at a Single Radiology Residency Training Program

Author : Fernando Colla do-Mesa,Edilberto Alvarez,Kris Arheart Journal of the American College of Radiology Year : 2018 Doi : 10.1016/j.jacr.2017.12.021 Keywords : Artificial intelligence,diagnostic radiology,residency program,survey  

ادامه مطلب

Deriving temperature-dependent material models for structural steel through artificial intelligence

Author : M.Z. Naser Glenn Department of Civil Engineering, Clemson University,USA Year : 2018 Doi : 10.1016/j.conbuildmat.2018.09.186 Keywords : Fire,Artificial intelligence,Structural steel,Material model,Finite element analysis

ادامه مطلب

Energy management for a grid-connected wave energy park through a hybrid energy storage system

Author : Arvind Parwal,Martin Fregelius,Irinia Temiz,Malin Göteman,Janaina G. de Oliveira,Cecilia Boström,Mats Leijon ** Division of Electricity, Department of Engineering Sciences, Swedish Centre for Renewable Electric Energy Conversion, Uppsala University,Sweden ** Department of Electrical Engineering, Chalmers University of Technology, Sweden ** Universidade Federal de Juiz de Fora, Brazil Year : 2018 Doi : 10.1016/j.apenergy.2018.09.146 Keywords : […]

ادامه مطلب

Updating energy security and environmental policy: Energy security theories revisited

Author : L. Proskuryakova Research Laboratory for Science and Technology Studies, National Research University Higher School of Economics, Moscow, Russia Year : 2018 Doi : 10.1016/j.jenvman.2018.06.016 Keywords : Energy security, Energy technology, Energy policy, Energy challenges, Sustainable energy  

ادامه مطلب

Balancing knowledge and basic principles in veterinary parasitology: Competencies for future Danish veterinary graduates

Author : Stig Milan Thamsborg,Maria Vang Johansen,Peter Nejsum,Andrew R. Williams,Helena Mejer Year : 2018 Doi : 10.1016/j.vetpar.2018.01.035 Keywords : Veterinary parasitology,Education,Teaching,Learning,Denmark  

ادامه مطلب