کاربرد میل مهار در نرم افزار پلکسیس سه بعدی

دراین مقاله نحوه مدل سازی میل مهار و کاربرد آن در نرم افزار پلکسیس سه بعدی مورد بررسی قرار گرفته است . همچنین تست های میدانی در یک پروژه مهار گود با انکر در شهر برلین ارائه و محاسبات انجام شده در مدل ۲ بعدی با مدل ۳ بعدی مقایسه شده است

ادامه مطلب

تحلیل و بررسی میل مهارهای پیچی

این پست که پایان نامه و تز دکتری است که درسال ۲۰۱۶ به چاپ رسیده است تکنولوژی جدید نیلیگ با پیچ را در مهار گود بررسی نموده و نحوه اجرا و نتایج تست های میدانی و آزمایشگاهی این روش را با روش های نیلینگ معمولی مورد مقایسه قرار داده است

ادامه مطلب

Deriving temperature-dependent material models for structural steel through artificial intelligence

Author : M.Z. Naser Glenn Department of Civil Engineering, Clemson University,USA Year : 2018 Doi : 10.1016/j.conbuildmat.2018.09.186 Keywords : Fire,Artificial intelligence,Structural steel,Material model,Finite element analysis

ادامه مطلب

Advances in Kinetic Theory and Continuum Mechanics

Author : R. Gatignol , Sou bbaramayer تئوری سنتیک و مکانیک محیط های پیوستهدانشگاه پیر و ماری کوری ، فرانسه Proceedings of a Symposium Held in Honor of Professor Henri Cabannes at the University Pierre et Marie Curie, Paris, France, on 6 July 1990 Springer-Verlag

ادامه مطلب

Creep Behavior of Soil Nail Walls in High Plasticity Index (PI) Soils: Technical Report

Author : Marcelo Sanchez, Jean-Louis Briaud, Stefan Hurlebaus, Mohsen Mahdavi Kharanaghi, and Gang BiTexas Department of TransportationResearch and Technology Implementation OfficeProject performed in cooperation with the Texas Department of Transportation and the Federal HighwayAdministration. دانلود

ادامه مطلب

WHAT CAPACITY VALUE TO CHOOSE FROM THE RESULTS OF A STATIC LOADING TEST

Author : Bengt H. Fellenius. Urkkada Technology Ltd., Ottawa. Ontario. Canada Year : 2001 عنوان فارسی : چه مقدار ظرفیت باربری را از نتایج بارگذاری استاتیک انتخاب کنیم ؟ ظرفیت باربری شمع ، فونداسیون عمیق ، مهندسی ژئوتکنیک For pile foundation projects. it is usually necessary to confirm capacity and to verify that the behavior […]

ادامه مطلب